Czuczor Gergely - Fogarasi János - A magyar nyelv szótára V. kötet, 2. rész

Hátulján egy piros folt pelyhez és viszket. Orkeny Istvan Valogatott Novellak

Távbeszélő beszélgetések az I. Távbeszélő dlőfizetésl díj évi A Msgyar Tudományos Akadémia tegnapi ülésén a főtitkár ismertette Angol-ország egyik legteklntélyeaebb tudományos társaságánsk, a Royal Asiatic Societynek átiratát, mely szerint csodálkozással értesült több olyan műemlék szétrombolásáról, amelyek azelőtt Magyarországhoz tartozó területen állottak.

A porosz hátulján egy piros folt pelyhez és viszket a jövő télre, Németország súlyos gazdasági és politikai helyzetére való tekintettel vslsmennyi nyilvános farsangi ünnepet betiltott.

Londoni jelentés szerint a háború alatt Írországtól északra megtorpedózott Lsurentlz gőzös roncsaiból két búvár negyven méter mélységből kétmillió font sterling értékű arcnyrudat hozott felazlnre.

Az hátulján egy piros folt pelyhez és viszket s a mezőgazdaság szolgálatába állítandó repülőgép a szántások felett csak néhány láb magasságban repül s kb. A nyomdai főnökök egyesülete tudvalevőleg felmondotta n szedőkkel kötött axt a megállapodást, mely szerint fizetésűket a drágasági index számok alapján pótlékolják. A felmondás érvényének elbírálását közös megegyezéssel választott bíróságra bízták, amelynek tajjsi ugy döntöttek, hogy az index pótlékot a főnökök mésr november hóban is kötelesek fizetni.

A nyomdai munkások tehát még e hónapban is index rendszer szerint kapják fizetésüket. Belgrádból jelentik: Az egyre fokozódó drágaság miatt a kormány tudvalévően nagyobb mennyiségű lisztet és zsírt rendelt Amerikában. November 1-tŐl kezdve minden lakáshivatali kérvény vagy jegyzőkönyv ét beadvány alapilletéke 40 K. Ezenkívül koronát kell fizetni minden kérvény után, mely 1 Igényjogosultság megállapítását, 2 általában lakás kiutalását egy meghatározott lakás meg-szerezése nélkül, 3 requirálás alóli végleges mentesítést kér továbbá, amely 4 oz első fokú lakáshatóság végzése ellen felebbezéssel vagy panasszal él, K n bérlői vagy albérlői minőség megállapítását kérő beadvány és K az üres teleknek építkezés céljából való igénybeelét kérő beadvány dija.

Meghatározott lakásra való igénybejelentés, lakáscsere vagy bérletátiu-házás esetén a lakásigazolványért siobánként 80 K fizetendő, úgyszintén határozott vagy határozatlan időre szóló mentesítési kérvénynél.

Ha a lakás 4 szobánál nagyobb, ekkor a negyedik szoba után mindegyik szobáért korona fizetendő. Mellékhelyiségek után nem szabad külön Illetéket felszámítani. A végre-hsjtás elrendelésére vagy felfüggesztésére vonatkozó kérvények dija 80 K. Tényleges és nyugdíjas polgári és katonai közalkalmazottak az illetékek felét fizetik. Minden más kérvény teljesen illetékmentes. A bizottság a miniszterelnökkel, a külügyminiszterrel fog tárgyalni elsősorban a Jugoszláviában lévő emigránsok repatriálása, másodsorban az oroszországi jugoszláv állompolgárok hazaszállítása felől.

Popovíci nyilatkozatában kijelenti, hogy a nemzeti párt akciója, illetve a koronázásról való távolmaradása nem irányul a király személye ellen. Minden támadása a pártot készen találja s a párt, amely a román terület egységéért A pénzügyminiszter öt milliárdot vehet igénybe a Jegyintézettöl.

Az Országos Pénzügyi Tanács ma tartott ülésén a pénzügyminiszter előadása alap]án foglalkozott az államháztartás helyzetével és megállapította, hogy az állam kiadásai a folyó költségvetési év elmúlt négy hónapjában mindössze 52 fájó tenyerén vörös foltok haladták meg a folyó bevételeket; megállapította, hogy a mutatkozó hiány túlnyomó összegében egyrészt az utóbbi időben bekövetkezett drágulásnak, másrészt azonban lóként annak következménye, hogy szeptember és október hónapokra esik a közalkalmazottak szükségleteinek fedezésére felmerülő költségeknek, valamint az állami beszerzési költségeknek jelentékeny része.

Belgrádból jelentik a Középeurópai Kurírnak : A kormány elhatározta, hogy Sabácnál uj hidat épittet a Száván, hogy így közvetlen összeköttetést létesítsen az ó-királyság és o csatolt terület között.

Nagyváradról jelentik n Hátulján egy piros folt pelyhez és viszket Kurírnak: A színházi rekompenzáció ügyében a város tanácsa határozatot hozott. A román társulatok vendégszereplése alkalmával a város által fizetendő kártalanítás összegét leiben állapították meg előadásonkint. Bukarestből jelentik a Középeurópai Kurírnak: A román kormány elhatározta, hosey uj, 25 banie, 1 és 2 leien postobélyegeket bocsát ki.

Full text of "Magyar tájszótár : a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából"

Belgrádból jelentik a Középeurópai Kurírnak : Az erdészeti és bányaügyi miniszter kezdeményezésére n magánbányák üzemének ellenőrzésére és az egységes bányatörvény megalkotására Belgrádban bányatanácsot Makimnak.

Belgrádból jelenlik: Radics István, a horvát blokk egyik vezére a francia republikánus ligától meghívást knpott a jövő év január havában Párisban tartandó republikánus konferenciára.

Radicj a meghívást elfogadta és pártja néhány vezérférfiával cl is utazik Parisba, ahol a liga vendége lesz. Az eset kínosan foglalkoztatja « belgrádi kormányt.

Pesti János Domján Johanna BODAI TÁJSZÓTÁR Községünk szókincse. és népi műveltsége

Középeurópai Kurir — Jugoszlávia várj® az amerikai kölcsön második részletét. Belgrádból jelentik : A Narodna Bankához november elején érkezik meg a százmillió dolláros amerikai kölcsön második részleteként hatmillió dollár. Zágrábból jelentik a Középeurópai Kurírnak: A szlovéniai Fala község mellett a Dráva hátulján egy piros folt pelyhez és viszket épitett villomostelepet a trbovljei bányarészvénytársaság saját érdekkörébe vonta. A leiepet a részvénytársaság megnagyobbít-tatja ugy, hogy a falai telep fogja árammal ellátni a trbovljei bányát és a kornyéken lévő összes községeket és ipartelepeket.

Az építkezéseket, melyeknek költségei mintegy 15 millió koronába fognak kerülni, már meg is kezdtek, hogy a terveknek megfelelően a következő év őszén már üzembehelyez-hetŐ legyen a megnagyobbított villamosuiú.

Valószínűnek tartják, hogy az uj telep fogja elektromos energiával ellátni a Zágrábtól nyugatra elterülő egész vidékei, sőt magát Zágrábot is. Zágrábból jelentik a Középeurópai Kurírnak : A horvát-szlavonországi tartományi kormányzóság közoktatásügyi tanácsa elrendelte, hogy a tartományban lévő Mária-Kongregációk közül kz ottócsnci reálgimnáziumban, a senji gimnáziumban és a goszpicai tanítóképzőben lévőket azonnal fel kell oaxlotni. Ilyen feloszlatási végzést még mús Mária-Kongregációk ellen is kibocsátanak.

Az intézkedés oka, minthogy a rendelkezés nem tartalmaz indokolást, ismeretlen. Belgrádból jelentik: A Bossa nevü jugoszláviai tengerhajózási társnság 12 millió márkáért személyszállító gőzöst vásárolt Németországban.

szódával és hidrogén- peroxiddal való kezelés pikkelysömörhöz vörös foltok a bőrön hőmérséklet nélkül

A teljesen modernül berendezett hajót november elejére Kotorbn várják. Középeurópai Kurir. Nagyváradról jelentik a Középeurópai Kurírnak : A nagyváradi prefektura távirati utasítást kapott a olcsó pikkelysömör kezelése arra, hogy abban az esetben, ha a gabonaárak maximálásáról kiadott rendeletnek nem tud érvényt szerezni és az árak meghaladják a maximális árakat, kezdje el a gabona rekvirálását a szükséglet arányában.

A prefektus Nagyváradra való megérkezése hátulján egy piros folt pelyhez és viszket nyomban foganatosítják a rendeletet. A légjármü a jövő év végére készül el. Az ország különböző vidékeiről a jegyintézethez érkezett jelentések szerint, országszerte primitív kiállítású hamis ötezerkoronások vannak forgalomban. A pénzhamisítók után a legnagyobb eréllyel folyik a rendőri nyomozás s a bűnügy kapcsán most a buda- »esti jegyintézet hivatalos értesítést Küldött az Összes rendőrhatóságokhoz, melyben megjelöli, rairől és hogyan ismerhető fel a hamis bankjegy?

E szerint. Az első és hátulsó oldalon az egész jegyen átterjedő világos sárgásb. Budapest, okt. Fővárosi szerkesztőségünktől. A kormány a betegség- és balesetbiztosító ideiglenes szabályozásáról szóló rendelet módosítása ügyében rendeletet bocsátott ki, amelynek egyik leglényegesebb pontja az, hogy a magántisztviselők és kereskedelmi alkalmazottak betegség ellen való kőtelező biztosítására eddig évi K-ban megállapított bérhatárt évi A munkásokra vonatkozólag tudva hátulján egy piros folt pelyhez és viszket A rendelet megengedi, hogy magántisztviselők évi A rendelet egyúttal felemeli a baleset következtében elhaltak hozzátartozói és a sérültek járadékát a legutóbbi drágaságnak megfelelően.

A szultán kihallgatáson fogadta Rifet basát, az angorai kormány traciai rendkívüli biztosát. A kihallgatás során szóbakerült az a kérdés is, hogy a szultán ismerje el az angorai gemzetgyü-lést és hogy a porta képviseltesse magát a lausannei értekezleten. Rifet basa tájékoztatta a szultánt az alkotmányszerü uralomnak ama módosításáról, amelyet a nemzetgyűlés valószínűleg végre fog hajtani, valamint a szultán időleges hatalmi köréről cs kalifái minőségben őt megillető vallási teljhatalmáról.

Ugy látszik, hogy a törökországi dualisztikus kormányzat rövidesen véget ér. A szultán el fogja ismerni az angorai nemzetgyűlést ugy, hogy Törökországban a nemzetgyűlés fogja egyedül képviselni a hatalmat. Szavaija Bóth Ferenc. Isten, te légy hazánk őre.

Énekli az ifjúsági énekkar. Mondja Zalán J. ÉnekU az ifjúsági énekkar. A gyászünnepély az elesett hősökhöz illően katonai pompával fog végbemenni. A rendozőblzoiiság lapunk utján felkéri az összes egyesületek, testű letek 8tb.

Hilár ferences atya fog tartani. Ma dr. Beusterien Erich rendőrtanácsos nyújtotta át dr. Szabó Lajos ügyéazségi elnöknek vörös foltok az arc jobb oldalán nagy-kanizsai államrendórkapitánysig tiszti, altiszti- és rendőrszemélyzotének Ezen adomány mellett még külön koronát tesz ki azon összeg, mellyel az utlevélláttamozá-soknál mint önkéntes adományok befolytak és pedig: Görög JózsefFrank Vilmosné, Récsei Ferenc, N.

Hajdú Gyula ügyvéd koszorumegváltás címén, hőn azereteit szülei emlékére ismét koronát juttatott el a. Mezítlábas gyermekek" részére, — ezenkívül dr. Beck Dezső és nejeAntal Jenőnédr.

Krausz DezsőN. NAcél Pál, dr. Ofbzág Lijos — Mezítlábas gyermekek" felsegélyezéséhez. Ma délelőtt o nagykanizsai cipész és csizmadia iparosok három lagu küldöttsége kereste fel az ügyészségi elnököt, kik a cipész iparosok nevében készségüket jelentették ki 50 pár cipőnek ingyenes elkészítésére, örvendetes jelenség, hogy a gyermeknyomor mily őszinte szánalmat s rokonérzést tudott fakasztani az emberek lelkében s a kis mustármag lassan mily terebélyes fává nőtte ki magát.

Zalai Közlöny sz november szöjarasikormanyablak.hu - nagyKAR

Az első előadás folyó hó án fog megtartatni, a többi a következő napokon. Hely-árak az első előadáson I—VI. Mutschenbacher Edvin kir. Kanizsa keresztény intelligenciája mindig kedves szórakozásban részesült a Ke-resztény Otthonban s ez esetben sem fog csalódottan távozni, ötven koronás teajegy ellenében bárki is részt vehet a családies összejövetelen. A zenét a 6.

Kérjük a szíves adakozókar, kik a sikert fokozni óhajtják, hogy adományaikat november 7 én délután 2 órától kezdődőleg szíveskedjenek leadni.

Orkeny Istvan Valogatott Novellak

A teaestély 7 órakor veszi kezdetét. Lássunk ott mindenkit, ki baráti érzéssel fűződik hozzánk l ~ A hősök sírjainak díszítésére tegnap Bojtor JózsefN. Rendeltetési helyére juttatjuk — A nyomorgók részérő tegnap délután egy nyugdijas tisztviselő, abból a kévékből, amije van, koronát hozott be szerkesztőségünkhöz, hogy koronát a szegény özvegyasszonynak, koronát pe dig a Rádll-házaspArnak juttassunk.

Cselokedcte minden dicséretnél szebben beszél. Gyenes Lajos kereskedő felhívta szerkesztőségim ket, hogy a szegény özvegyasszony minden héten egy egész kenyeret és egy ebédet vihet el tőle.

a tarkó hátán vörös foltok viszketnek vörös pattanásokhoz hasonló foltok az arcon

Gyenes Lajos ur már sok könnyet törölt le titokban, a balkézről nem tudva. Kéretik a megtaláló, hogy azt jutalom ellenében a Fischel féle üzletben leadni szíveskedjék. Szerdán 7,9 órakor, csütörtökön 7,7 és 7,9 orakor.

pikkelysömör leszázalékolás vörös viszkető foltok a szeméremrészen

A számum", amerikai történet a Szaharából. Tartalomban komolyabbat s kiállításban látványosabbat ritkán mutat film; a számum mindent elsöprő erejének festése, kairói képel felérnek egy keleti utazás élvezetével.

Kétmillió, hárommillió, sőt ötmillió koronát is nyerhet az uj m. Rendeljen levelezőlapon november hátulján egy piros folt pelyhez és viszket ig, mert a sorsjegykészlet a nagy kereslet folytán húzás előtt elfogy. A rendelt sorsjegyei és hivatalos játéktervet azonnal küldi a Benkó Bank Részv. Budapest, Andrássy ut Egészfáinegyed 50 korona.

pikkelysömör kezelése zldsggel szolárium pikkelysömörrel kezelhetk

Húzás november hó Kapható a gyógyszertárakban. Egyedüli készítő: Kricgner gyógyszertár, Budapest, Cálvin-tér.

Czuczor Gergely - Fogarasi János - A magyar nyelv szótára V. kötet, 2. rész

Postai szétküldés naponta. Játéknapok : Csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Kérjük mindazon vidéki elő fizetőinket, kik az október havi előfizetési dijaikkal hátralikban vannak, Illetve a novemberi előfizetéseiket meg nem újították, tekintettel hátulján egy piros folt pelyhez és viszket súlyos nyomdal s más admlnlstráclős költségekre, hogy azt mielőbb beküldeni szíveskedjenek.

A kiadóhivatal. A női testápolás kéxlkőny ve. Práger Márton azakmuokrtja. Azzá teszi tartalma, de különösen az a aiinpompázó nyelvezet, melyet szakkönyvekben eddigelé annyira nélkülöztünk.

Hevesi Tamásnak megrázó élményben volt része Sri Lankán - jarasikormanyablak.hu

A cím magában foglalja a tartalmat: mindent, ami o női lesttel kupeto latos. Foglalko»ik a szerző a nöl testtel egészségi és esztétikai szempontból. Az utóbbi erősen fel fogja kelteni a női érdeklődért. A könyv bálran ajánlható n nőknek, akik számára készült.

Kiadója: Lampel R. Káprázatos haladást lelt néhány év alatt a filmtechnikája — mióta a ponyvaaátorok kezdetleges vá-szonmQvéazele groteszk ugráló figurái a francia fllmkultura tiszta színművészeiéig, vagy a német filmek — Bzemetkápráztató monumentalitásáig emelkedtek.

A film pótolni kezdte a színházat; a szó művészetét a mesteri m«gjét«záa és a rendezés már-már hihetetlennek látszó technikája tökéletesen pótolják.

Czuczor Gergely - Fogarasi János - A magyar nyelv szótára V. kötet, 2. rész

Az előbbinek hatalmaa internacionális művészgárdája van, — amely gárdának — ma dicséretünkre mondva — mindenütt elaő erői a magyar azinéazek. A rende-zéanek pedig súlyos milliók állanak támogatására. Egy-egy monumentálisabb film mngn milliókat emészt fel. A filmek belső értékében még mindig a franciák vezetnek. A külsőségek — a futó homoktengerén Alah színe előtt leboruló arabok fényea egyiptomi égbe meredő mecsetek s a számum fiuiztitó szelő mind csak azimbó- urna a belső lelki kálváriajáráanak, melyen egy szerető, vétkező és bűnhődő asszony átmegy.

A hátulján egy piros folt pelyhez és viszket filmekkel azemben a német filmek más értékeket jelentenek, melyekről talán későbben. Protics vétója a jugoszláv jogfosztás ellen. Loibach, okt.

A jugoszláv magyar párt momornndumara, a mely a magyar kisebbség választójogainak elkobzása ellen irányul, elsőnek Protici Sztoján válaszolt, aki a Radikál hasábjain élesen elitéli a jogfosztást. Titkos rendeletét érthetetlennek mondja, mert nem szlovákokról beszél, de a németekkel és románokkal kivételt tesz.